Can đảm dùng người trẻ tuổi: Trước tiên Có nhà lãnh đạo do thiếu nhận thức về hiệu