Kiếm tiền qua một cái tên: Trong quá trình kinh doanh, nếu chúng ta biết “nhường tên” cho